Subaşı, Maden Kanunu’nda değişiklik istedi

Subaşı,  Maden Kanunu’nda değişiklik istedi

 

Antalya Milletvekili Hasan Subaşı, maden ocaklarının  doğaya vermiş olduğu zararların her geçen gün artış gösterdiğine dikkat çekerek, Maden Kanunu’nda değişiklik yapılmasını öngören kanun teklifini TBMM Başkanlığına sundu. Hasan Subaşı, maden ocaklarının doğal ve kültürel değerlerimize vermiş olduğu tahribatlara değinerek ruhsatlarınn çevreye zarar vermeyecek şekilde düzenlenmesi gerektiğini vurguladı.

Subaşı Maden Ocakları Hakkında Kanun Teklifini TBMM Başkanlığına Sundu

Antalya Milletvekili Hasan Subaşı, Geçtiğimiz 17 yıl içerisinde 17 kez değişikliğe uğramasına rağmen, uygulanmada pek çok sorunlara ve felaketlere yol açan 1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanunu’nda değişiklik yapılmasını öngören kanun teklifini TBMM Başkanlığına sundu.

Teklifin gerekçesinde, yeni maden sahaları açılırken ve tespit edilirken tabii ve kültürel değerlerin, turizmin, tarımın ve yerel yönetimlerin göz ardı edildiğini vurgulayan Subaşı, bu değişikliğin zaruri olduğunun altını çizdi.

Özellikle inşaat yoğunluğunun fazla olduğu kentlerde, çok sayıda verilen ruhsatlar: başta orman ve tarım alanları olmak üzere doğal ve kültürel değerler üzerinde geri dönülemez zararlar oluşmaktadır.

Madenlerin ülke ekonomisi için vazgeçilemez olduğunun bilinciyle üretimlerin ve ruhsatların günün koşullarına uygun, çevreye zarar vermeyecek şekilde acilen baştan düzenlenmesi gerekmektedir.

Bu çerçevede, kanun teklifi ile;

  1. Madenlerden alınan devlet hakkı yeniden düzenleyerek, hazineye ayrılan %50'lik pay % 20’ye düşürülmüş, yerel yönetimlere ayrılan % 25'lik pay % 40’a çıkartılmıştır. Böylelikle çevrenin korunmasını ön plana çıkaracak ve köylüye destek olacak şekilde, ruhsatın bulunduğu bölgeyle sınırlı olarak altyapı yatırımları ile birlikte sürdürülebilir kırsal kalkınma projelerinde kullanımı amaçlanmıştır.

 

  1. Yerelyönetimlerkendisınırlarıiçindekienaz on yıllıktaşvekumihtiyaçlarınıbelirleyerekBakanlıkonayıilekesinleştirir.

 

  1. Taş, kumvemermerocaklarınıntespiti; ilgilibilimkurulları, meslekkuruluşlarıveSTK’ların da bulunduğukomisyonlarcaihtiyaçmiktarıkadaryapılır.

 

  1. Tespitedilenocakalanlarındayaşayanhalkınkatılacağıreferandumsonucukesinleşenyerlerimarplanlarınaişlenmedenruhsatverilmez.

 

  1. Devletormanlarısınırlarıiçindekitohummeşcereleri, gen korumaalanları, muhafazaormanları, ormaniçidinlenmeyerleri, endemikvekorunmasıgereken nadir ekosistemlerinbulunduğualanlardamadenaranmasıveişletilmesiiçinizinverilmez.

 

  1. Ruhsatteminatıveçevreileuyumteminatıtutarları, ocakyerininözelliğinegöremuhtemeldoğatahribatıveçevreseletkilerintazmininikarşılayacakunsurlarıiçerenbilimselraporlatespitedilir.

 

  1. Taş, Kum veMermerocaklarınınişletilmesineolumlu ÇED raporualınmadanbaşlatılamaz

 

  1. MadenişletmeruhsatıalabilmekiçingerekenihalelerinBelediyelertarafındanyapılmasıteklifedilmiştir.

 

 

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

AHMET DÖKDÖK

Görsel Yönetmen

BİRSEN AHSEN ŞAK
HABER YORUMLARI
Sizde Yorum Ekleyin